Deň otvorených dverí - 21.2.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Aktuálne informácie


STEM vzdelávanie a kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky so zreteľom na inklúziu kultúrnych odlišností

V rámci medzinárodného projektu IncluSMe sa bude na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre konať medzinárodná konferencia STEM vzdelávanie a kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky so zreteľom na inklúziu kultúrnych odlišností, ktorej hlavnou garantkou je doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z katedry matematiky. Tešíme sa na Vašu účasť.
Viac informácií v priloženom súbore.

STEM vzdelávanie a kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky so zreteľom na inklúziu kultúrnych odlišností

Študentská vedecká konferencia 2018

Pozývame Vás na Študentskú vedeckú konferenciu 2018, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov bakalárskeho, magisterského a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia. Konferenciu opätovne organizujeme ako spoločné podujatie dvoch inštitúcií – Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
Konferencia sa uskutoční dňa 21. marca 2018 na pôde UKF v Nitre a UMB v Banskej Bystrici.
Termín podania vedeckých prác prostredníctvom konferenčného systému je 23. február 2018.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Študentská vedecká konferencia 2018

Pozývame všetkých stredoškolákov so záujmom o matematiku na stretnutie na katedre matematiky. Nájdete nás v miestnosti C-218 – blok C, 2. poschodie, Tr. A. Hlinku 1. V priebehu dopoludnia sme pripravili:
Informácie o študijných programoch katedry
• študijné plány, profil absolventov jednotlivých študijných programov, možnosti sebarealizácie študentov matematiky
Prezentáciu katedry
• personálne a materiálne zabezpečenie katedry, vedecké aktivity, spolupráca s inými pracoviskami
• webová stránka katedry
Prezentáciu vedeckej a pedagogickej činnosti pracovníkov
• prezentácia publikačnej činnosti a priebežných výsledkov výskumu
• prezentácia projektov
• praktické ukážky výučby v priestoroch katedry a ústavu
V prestávkach medzi prezentáciami
• 3D kino v Geogebre
• matematická „chodbovica“ – matematické hry, hlavolamy, puzzle a iné aktivity realizované študentmi matematiky
• voľná diskusia

Deň otvorených dverí 2018