Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Konferencie a semináre


Plánované semináre

  Česko – slovenská študentská konferencia ŠVOČ v didaktike matematiky 2023

  • 9. -10. 6. 2023 miesto: Nitra

  Dvadsiaty ročník súťaže vysokoškolákov vo vedeckej odbornej činnosti v didaktike matematiky sa bude konať v dňoch 9. -10. 6. 2023 v Nitre.

  Usporiadateľom je Katedra matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Slovenskou matematickou spoločnosťou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a so Spoločnosťou učiteľov matematiky Jednoty českých matematikov a fyzikov (SUMA JČMF).

  Viac informácií nájdete vo vyhlásení ŠVOČ.

  Zasielanie súťažných prác vo formáte PDF s označením Kategória_Priezvisko autora_SVOC2023, napr. K3b_Hudakova_SVOC2023, mailom na adresu: svocdidaktikamatematiky@gmail.com

  Registrácia pre pedagógov: https://forms.gle/YHAWSS4P7C2DXmMJA

  Registrácia pre študentov: https://forms.gle/d5MpiGKrakqyJpVd7


  Aktuálne semináre

   Seminár o matematických prechádzkach

   • 14.04.2022 9:00 - 12:00 miesto: Katedra matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre

   Dňa 14.4.2022 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre uskutoční seminár o matematických prechádzkach, ich tvorbe v systéme MathCityMap a využití vo vyučovaní.
   Seminár bude realizovaný prezenčne v čase od 9:00 do 12:00. Počas semináru účastníci absolvujú matematickú prechádzku, dozvedia sa ako sa úlohy a prechádzky tvoria, čo všetko je potrebné vedieť k ich realizácii so žiakmi a na záver vytvoria vlastnú prechádzku.
   Kto má záujem zúčastniť sa seminára, vyplňte nasledovný formulár:
   https://forms.gle/NmnJARpEX1xRFkxz7


   Realizované semináre

    Matematické prechádzky pre učiteľov

    • 08.11.2018 13:00 miesto: Katedra matematiky
    • pozvánka

    Počas seminára si ukážeme, ako sa dá pozerať na naše okolie „matematickými očami“. Predstavené budú zásady tvorby matematických úloh zameraných na matematické vlastnosti reálnych objektov, ktoré nás obklopujú. Ukážeme si, ako je možné vytvoriť matematickú prechádzku, pracovný list o reálnych objektoch a zároveň prediskutujeme možnosti využitia aktivizujúcich metód vyučovania matematiky s podporou mobilných zariadení: smartfónov a tabletov vo vyučovaní v prostredí mimo školskej triedy.

     GeoGebra pre pokročilých

     • 24.11.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
     • pozvánka

     Seminár plynule nadväzuje na už konaný seminár s názvom GeoGebra pre začiatočníkov. V úvode seminára stručne zopakujeme a mierne rozšírime manuálne rysovacie zručnosti rysovania v GeoGebre v 2D module, ktoré majú význam pre školskú prax. Podrobnejšie sa ďalej budeme venovať geometrickým miestam bodov, tvorbe makra, analytickému vstupu, takisto budeme pracovať s tabuľkou.
     Druhá časť seminára bude zameraná na priestorovú geometriu. Účastníci si prakticky vyskúšajú riešenie rôznych stereometrických úloh v GeoGebra 3D module. Takýmto spôsobom poukážeme na možnosť ako zefektívniť vyučovací proces matematiky.

      Tabuľkový procesor MS Excel v práci učiteľa matematiky - začiatočníci

      • 27.10.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
      • pozvánka

      Dnešná doba kladie na žiakov i učiteľov vysoké požiadavky, ale súčasne im ponúka mnoho možností ako pri učení použiť modernú techniku. Tabuľkový procesor je program, ktorý pomôže pri spracovaní údajov zadaných do tabuľky. Učiteľ matematiky ocení možnosť použiť vzorce, analyzovať údaje, pracovať so zoznamami alebo vytvárať grafy. Znalosť tohto softvéru je užitočná aj pri práci triedneho učiteľa, pri štatistikách rôznych predmetov, či súťaží.
      Na seminári sa naučíme základy práce s programom, prácu so vzorcami a funkciami a ako vytvoriť a upraviť rôzne typy grafov. Seminár je určený pre začiatočníkov. Pokročilejšie funkcie, napríklad tvorbu interaktívnych pracovných listov, si ukážeme na seminári pre pokročilých v roku 2018.

       Rozvíjanie štatistickej gramotnosti

       • 29.09.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
       • pozvánka

       Štatistickou gramotnosťou sa rozumie schopnosť orientovať sa v štatistických tvrdeniach, rôznych štatistických informáciách a kriticky o nich uvažovať. Byť štatisticky gramotný je pre súčasného človeka nesmierne dôležité a to nielen pre pochopenie informácií prezentovaných v novinách, televízii, či na internete, ale tiež v našom každodennom živote. Ľudia totiž nepremýšľajú v štatistikách, ale v príkladoch a príbehoch, preto je dôležité rozvíjať schopnosť tvoriť svoje úsudky a odhady vychádzajúce z dostupných dát a nie iba z domnienok, či osobných skúseností.
       Na seminári sa oboznámite s konceptom štatistickej gramotnosti a jej úrovňami. Zoznámime sa s heuristikami, ktoré používame pri každodennom rozhodovaní a odhadovaní možnosti nastania rôznych udalostí. Diskutovať budeme o rôznych vytvorených úlohách, ktorými je možné rozvíjať štatistickú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl.

        Kombinatorika pre 2. stupeň základných škôl

        • 26.05.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
        • pozvánka

        Kombinatorické myslenie je vhodné budovať prostredníctvom riešenia rôznych úloh. Je vhodné, ak žiaci poznajú niekoľko rôznych spôsobov riešenia (usporiadaný zoznam, tabuľka, grafické riešenia) jednej úlohy. Uľahčí im to proces kryštalizácie poznatku a prechod k riešeniu úloh pomocou kombinatorických pravidiel súčtu a súčinu na základnej škole a využitiu vzorcov na strednej škole.
        Na seminári sa dozviete, ako sa vyvíja kombinatorické myslenie žiaka základnej školy a ako mu v tomto procese pomôcť. Ukážeme si rôzne prístupy k riešeniu úloh z kombinatoriky. Privítame Vaše skúsenosti z praxe, obľúbené mnemotechnické pomôcky i motivačné úlohy.

         GeoGebra pre začiatočníkov

         • 28.04.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
         • pozvánka

         Situácie, v ktorých je možné meniť parametre zadania a sledovať zmeny, poskytujú žiakom oveľa viac informácií ako jednotlivé izolované modely. Riešenie konštrukčných úloh je zdĺhavý proces a tak sa na bežnej vyučovacej hodine stihne veľmi málo úloh vyriešiť komplexne. Jednou možnosťou ako tento proces zefektívniť je po nadobudnutí manuálnych rysovacích zručností zaradiť rysovanie v dynamickom geometrickom systéme, napr. GeoGebra.
         Seminár bude zameraný na oboznámenie sa s prostredím softvéru GeoGebra. Účastníci si prakticky vyskúšajú elementárne konštrukcie, ktoré majú význam pre učiteľov v praxi.

          CLIL vo vyučovaní matematiky

          • 31.03.2017 12:00 - 15:00 miesto: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
          • pozvánka

          CLIL (Content and Language Integrated Learning) je integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov, v našom prípade matematiky. Je považovaný za konštruktivistický prístup vo vzdelávaní s dôrazom na medzipredmetové vzťahy. Vo vyučovacích materiáloch pre CLIL vyučovanie matematiky zdôrazňujeme potrebu matematiky v reálnom živote.
          Na seminári uvedieme kritériá na CLIL učebné materiály a scaffolding-techniky. Predstavíme ukážky pracovných listov na vybrané témy. Ukážeme si tvorbu rôznych typov úloh a cvičení vhodných pre CLIL vyučovanie matematiky.