Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Profil katedry (Činnosť)


Výchovno-vzdelávacia činnosť

• Matematické vysokoškolské vzdelávanie prvého, druhého a tretieho stupňa
• Pregraduálna príprava učiteľov matematiky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie
• Príprava odborníkov v oblasti aplikovanej matematiky a štatistiky
• Príprava odborníkov v teórii vyučovania matematiky
• Matematická príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie
• Ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum v teoretickej matematike sa zameriava na skúmanie vybraných otázok v teórii miery a integrálu, v ergodickej teórii, teórii pravdepodobnosti a topológii; ďalej na výskum zameraný na aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných úloh z rôznych vedeckých oblastí, ako sú pedagogika, archeológia, ekonómia, ekológia, psychológia a na počítačovú geometriu.

Výskum v teórii vyučovania matematiky je zameraný na funkčné myslenie, rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov, na stochastické myslenie s akcentom na štatistickú gramotnosť žiakov, pregraduálnu a postgraduálnu prípravu učiteľov matematiky na všetkých stupňoch vzdelávania, na začleňovanie objavného vyučovania do školskej praxe, na tvorbu inovatívnych učebných materiálov a na počítačom podporované vyučovanie matematiky.