Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Pracovníci > Profil pracovníka


doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.


Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra


Pracovné zaradenie: docent
037 6408 703, kanc. č. THC-205
jmedova@ukf.sk

Janka  Medová

Aktuálna pedagogická činnosť

Algebra pre neučiteľov 2, prvý stupeň, prednáška, cvičenie, Diskrétna matematika 1, prvý stupeň, prednáška, cvičenie, Diskrétna matematika 2, prvý stupeň, prednáška, cvičenie, Lineárne zobrazenia a polynómy, prednáška, cvičenie, Teória grafov 1, prvý stupeň, seminár, Teória grafov 2, prvý stupeň, seminár, Tvorba matematických dokumentov, prvý stupeň, seminár, Kombinatorika a práca s údajmi, druhý stupeň, seminár

Predchádzajúca pedagogická činnosť

Algebra 1, prvý stupeň, cvičenie 2007/08 – 2009/10, Algebra 2, prvý stupeň, cvičenie 2007/08 – 2009/10, Algebra 3, prvý stupeň, cvičenie 2007/08 – 2011/12, Kombinatorika, prvý stupeň, prednáška, cvičenie 2008/09

Najvýznamnejšie publikované práce

1. Zita Jenisová, Jana Braniša, Janka Melušová: Implementation of Inquiry-based Learning Supported by Digital Technologies in Courses of Professional Development for Chemistry Teachers. In: ICAICTE 2013 : International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education, September 20-22, 2013 in Hainan. - Hainan : Atlantis Press, 2013. - ISBN 978-90786-77-79-6, P. 237-241. [WoS], 2. Janka Melušová, Ján Šunderlík, Soňa Čeretková : Interdisciplinary teaching of mathematics and science in Slovakia - pilot study. In. Ondrej Šedivý, Dušan Vallo, Kitti VidermanováActa Mathematica 15 : zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre dňa 13. septembra 2012. - ISBN 978-80-558-0135-3, s. 95-100. [MathEduc], 3. Marcela Červeňanská - Janka Melušová : Využitie analýzy hlavných komponentov pri znázorňovaní výsledkov pedagogického experimentu s interaktívnou tabuľou, 2011. In. Forum statisticum slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 7, č. 3 (2011), s. 121-125., 4. Janka Melušová, Zita Jenisová : Interdisciplinary approach to monitoring of water quality, 2011. In. Scientific papers University of Latvia : Acta Universitatis Latviensis. - ISSN 1407-2157, No. 778 (2011), p. 159-165., 5. Kitti Vidermanová, Janka Melušová, Valéria Vasková : Employing learning management system MOODLE in discrete mathematics course in undergraduate education from students' point of view, 2007. In. Aplimat 2007 : 6th international conference. - Bratislava : STU, 2007. - ISBN 978-80-969562-8-9, S. 413-417.

Najvýznamnejšie publikované práce za posledné roky

1. Janka Melušová, Ján Šunderlík, Soňa Čeretková : Identification of mathematic´s teachers beliefs connected to inquirybased learning ; recenzent: Jozef Fulier, Jan Chvalina, 2013. In. Ondrej Šedivý, Dušan Vallo, Kitti Vidermanová,Acta Mathematica 16 : zborník príspevkov z 11. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre dňa 27. júna 2013 - Nitra : UKF, 2013. - ISBN 978-80-558-0365-4, S. 149-155., 2. Ján Šunderlík, Miroslava Sovičová, Soňa Čeretková, Janka Melušová : Supporting Inquiry Skills through Mathematical Competition B-Day ; In. MATHEMATICA IV : Scientific Issues : proceedings from international conference Spišská Kapitula, June 5 – 8, 2012. - Ružomberok : Verbum, 2012. - ISBN 978-80-8084-954-2, P. 159-164., 3. Janka Melušová, Kitti Vidermanová : Matematická štatistika v interdisciplinárnych projektoch žiakov základných a stredných škôl, 2012. In. Forum statisticum slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 8, č. 3 (2012), s. 97-102., 4. Janka Melušová, Zita Jenisová : Interdisciplinary approach to monitoring of water quality, 2011. In. Scientific papers University of Latvia : Acta Universitatis Latviensis. - ISSN 1407-2157, No. 778 (2011), p. 159-165., 5. Marcela Červeňanská - Janka Melušová : Využitie analýzy hlavných komponentov pri znázorňovaní výsledkov pedagogického experimentu s interaktívnou tabuľou, 2011. In. Forum statisticum slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 7, č. 3 (2011), s. 121-125.

Účasť na riešení projektov

COMPASS – Common Problem-Solving Strategies as Links between Mathematics and Science , Comenius, 2009-2011
PRIMAS - Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education across Europe, 7FP, 2010-2013

Výstupy v príslušnom študijnom odbore

1. Katja Maas et al : Enhancing mathematics and science learning through interdisciplinary enquiry. - Freiburg : Pedagogische Hochschule, 2011. - 68 s. Ohlasy 2012 [3] ALINK, N., VAN ASSELT, R., DEN BRABER, N.: Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken Enschede : SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), 2012. – 118 p. 2011 [3] OSMON, P.: Applied mathematics = Modeling > Problem solving? In Smith, C. (Ed.) Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics 31(3) November 2011, 2. Melušová, Janka : Využitie Catalanových čísel vo vyučovaní kombinatoriky. - Ružomberok : Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006. - 315 s. - ISBN 80-8084-066-0. In. Gunčaga, Ján - Takáč, ZdenkoMatematika v škole dnes a zajtra : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, (2006), s.187-191. Ohlasy: 2013 [4] BERÁNEK, J. 2013. Catalanova čísla ve školské matematice. In Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilina : EDIS, 2013. ISBN 978-80-554-0704-3, s. 17-26. , 3. Marcela Červeňanská - Janka Melušová : Využitie analýzy hlavných komponentov pri znázorňovaní výsledkov pedagogického experimentu s interaktívnou tabuľou, 2011. In. Forum statisticum slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 7, č. 3 (2011), s. 121-125. Ohlasy: 2013 [4] BREČKA, P. - BITTEROVÁ, M. 2013. Technical Education Support in Pre - Primary Education by Interactive Teaching Systems. In Acta Technologica Dubnicae. ISSN 1338 - 3965, 2012, vol. 2, no. 1, p. 53-57. 2012 [3] BITTEROVÁ, M.- BREČKA, P. 2011. Az interaktív táblák rendszerének kihasználása az óvodai és alsó tagozatos oktatásban. In Agria Media 2011 : X. információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás ICI -11 Nemzetközi Informatikai Konferencia. Eger, 2011. október 11-12. - Eger : Eszterházy Károly Főiskola rektora, 2012. - ISBN 978-615-5250-02-6, S. 201-206., 4. Janka Melušová, Kitti Vidermanová : Matematická štatistika v interdisciplinárnych projektoch žiakov základných a stredných škôl = Mathematical statistics in interdisciplinary projects of secondary-school students, 2012. In. Forum statisticum slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 8, č. 3 (2012), s. 97-102. Ohlasy: 2013 [4] SZABOVÁ, E. - SZABO, P. 2013. Použitie štatistických metód v projektoch študentov marketingovej komunikácie a reklamy. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 3, s. 129-134., 5. Kitti Vidermanová, Janka Melušová, Valéria Vasková : Employing learning management system MOODLE in discrete mathematics course in undergraduate education from students' point of view, 2007. In. Aplimat 2007 : 6th international conference. - Bratislava : STU, 2007. - ISBN 978-80-969562-8-9, S. 413-417. Ohlasy: 2013 [4] KUNA, P. - REICHEL, J. 2013. Analýza správania sa študentov vo virtuálnom prostredí kurzu Diskrétna matematika. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 3, č. 3, s. 48-53.

Funkcie a členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Členka Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2005-2014, Členka European Society for Research in Mathematics Education 2007-2008

Ďalšie aktivity

Členka organizačných výborov konferencií organizovaných Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre, Členka programového výboru konferencií:, VI. nitrianska matematická konferencia 2008, VII. nitrianska matematická konferencia 2009, Nitrianske štatistické dni 2009, VIII. nitrianska matematická konferencia 2010, IX. nitrianska matematická konferencia 2011, X. nitrianska matematická konferencia 2012, Objavme svet prírodných vied 2012, XI. nitrianska matematická konferencia 2013, PRIMAS – Objavné vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 2013, Lektorka programov ďalšieho vzdelávania realizovaných na FPV UKF v Nitre:, Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky, Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní, Inovácia metód a foriem vyučovania matematiky a prírodovedy na primárnom stupni vzdelávania