Deň otvorených dverí - 21.11.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Pracovníci > Profil pracovníka


RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.


Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra


Pracovné zaradenie: odborný asistent
037 6408 708, kanc. č. THC-210
vduris@ukf.sk
ORCID: 0000-0003-2653-6906
Scopus Author ID: 57197737281

Viliam  Ďuriš

Aktuálna pedagogická činnosť

1. Teória čísel
2. Seminár z teórie čísel
3. Diskrétna matematika 1
4. Diskrétna matematika 2
5. Finančná matematika
6. Numerické a štatistické databázy
7. Lineárne programovanie
8. Algoritmizácia v matematike 1
9. Seminár z algoritmizácie v matematike 1
10. Algoritmizácia v matematike 2
11. Matematický softvér typu CAS
12. Numerické metódy
13. Numerická matematika

Predchádzajúca pedagogická činnosť

1. Štatistické a informačné databázy
2. Programovanie pre matematikov 1
3. Programovanie pre matematikov 2
4. Programovanie 1
5. Programovanie 2
6. Programovanie databázových aplikácií
7. Tabuľkové procesory
8. Databázové systémy 1

Najvýznamnejšie publikované práce

The inclusion and exclusion principle in view of number theory, In: Ratio Mathematica, Vol. 36, 2019, p. 43-52, DOI: 10.23755/rm.v36i1.465.

Student Solutions of Non-traditional Geometry Tasks, TEM Journal, 2019 | journal-article, DOI: 10.18421/TEM82-44.

Fibonacci Numbers and Selected Practical Applications in the Matlab Computing Environment, In: Acta Mathematica Nitriensia, ISSN 2453-6083, Vol. 5, No. 1, p. 14-22, 2019, DOI 10.17846/AMN.2019.5.1.14-22.

Diophantine Geometry in Space E-2 and E-3, TEM Journal, 2019 | journal-article, DOI: 10.18421/TEM81-10

Geogebra and logarithmic spiral in educational process, 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings, 2018 | conference-paper, EID: 2-s2.0-85048755349

Modelling behaviour on a game theory principle, TEM Journal, 2018 | journal-article, DOI: 10.18421/TEM74-09

Education of goniometric functions with MATLAB software, Application of Information and Communication Technologies, AICT 2016 - Conference Proceedings, 2017 | conference-paper, DOI: 10.1109/ICAICT.2016.7991804, EID: 2-s2.0-85034247399

Some Spatial Competences and Formalism in Solutions of Stereometrical Tasks. 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences: WCES-2015, 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, Athens, Greece, ISSN 1877-0428, vol. 197 (2015), online, p. 2320-2324.

Spatial Imagination Development through Planar Section of Cube Buildings in Educational Process. 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences: The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, Valletta, 2 June 2015, ISSN 1877-0428, vol. 191 (2015), online, p. 2146–2151.

Albrechtic - Software For Teaching Music Theory, Grant journal, 2016 | journal-article, ISSN: 1805-062X

Neurodidactics and mathematics education, Acta Mathematica 16, 2016 | conference-paper, ISBN: 978-80-558-0365-4

Didactical Phenomena of Unusual Geometry Tasks in Teaching of Stereometry, Procedia - Social and Behavioral Sciences: WCLTA 2014 - 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2015 | conference-paper, ISSN: 1877-0428

Dynamic geometric software and geometry teaching, 47th Conference of Slovak Mathematicians, Collection of Abstracts from the Conference, 2015 | conference-paper, ISBN: 978-80-554-113-5-4

Notes on Pythagorean Tetrahedron, Acta Mathematica Nitriensia, 2015 | conference-paper, ISSN: 2453-6083

Geometry of Bee Cells Rediscovered, The Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2014 | journal-article, ISSN: 1933-2823

Mathematical Competence of Students at Entrance to Higher Education, 8th Didactic conference, 2014 | conference-paper, ISBN: 978-80-89732-01-2

Notes on Solution of Apollonius Problem, Acta Mathematica 17, 2014 | conference-paper, ISBN: 978-80-558-0613-6

More exacting drawing tasks solved by the similar method, Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia, 2013 | book-chapter, ISBN: 978-80-558-0238-1

Specific method how to solve selected stereometry tasks in educational process. 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences: proceedings from 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 5th to 8th February 2013 Rome, Italy, ISSN 1877-0428, vol. 116, no. 2 (2014), online, p. 2957-2961.

Proofs in geometry teaching with DGS support, Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky, 2013 | conference-paper, ISBN: 978-80-558-0471-2

Some activity and manipulation activities in teaching geometry, Proceedings of the 44th Conclusion of Slovak Mathematicians in Jasná pod Chopkom, 2012 | conference-abstract, ISBN: 978-80-554-0605-3

Aspects Interactive Software Geogebra in Geometric Construction Tasks, Nové trendy v teórii vyučovania matematiky : Dynamický softvér vo vyučovani, 2011 | magazine-article, ISBN: 978-80-8094-853-5

Some ideas for working with the networks of the solid figure, 43. konferencia slovenských matematikov, 2011 | conference-paper, ISBN: 978-80-554-0454-7

The development of stereophonic sound in Slovakia, Journal of electrical engineering, 2011 | translation, ISSN: 1335-3632

We find the quadrilateral network, Acta Mathematica 14, 2011 | conference-paper, ISBN: 978-80-8094-958-7

Extreme tasks on cutting solid figures, Prírodovedec č. 414, 2010 | journal-article, ISBN: 978-80-223-2911-8

Flexible polyhedrons in the teaching of stereometry, Acta Mathematica 13, 2010 | conference-paper, ISBN: 978-80-8094-781-1

Geometry of the bee cells, Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv, 2010 | conference-paper, ISBN: 978-80-8094-723-1

Handling geometry at school, Nové trendy v matematickom vzdelávaní, 2010 | conference-paper, ISBN: ISBN 978-80-522-0413-0

Constructivism in the teaching of mathematics, SCIENCE – EDUCATION – PRACTICE: International Scientific Conference, 2007 | conference-paper, ISBN: 978-80-8094-203-8

Účasť na riešení projektov

Aplikácia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní hudobnej teórie, Projekt č. 003UKF-4/2015

Didaktické postupy vyučovania matematiky na II. stupni ZŠ a v príprave učiteľov s akcentom na prioritné úlohy matematiky vo vzdelávaní v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu, Projekt č. 073UKF-4/2011

Geometria telies v príprave budúcich učiteľov matematiky s dôrazom na aktivizujúci prvok manipulačnej činnosti a aplikačných úloh, Projekt č. 038UKF-4/2011

Diverzifikácia prípravy učiteľov a metodikov predprimárneho a primárneho vzdelávania s dôrazom na prípravu učiteľov z matematiky, Projekt č. 3/7340/09

Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED1, 2, 3), Projekt č. 3/7068/09

Tvorba geometrických predstáv žiaka v mladšom školskom veku a adekvátna príprava učiteľov - elementaristov, Projekt č. 3/6314/08

Učme matematiku na 2. stupni ZŠ zaujímavejšie, učme matematiku aplikovať, Projekt č. 3/4038/06

Nové postupy vo vyučovaní stereometrie na základných a stredných školách s akcentom na rozvoj priestorovej predstavivosti, Projekt č. 3/2321/04

A-CENTRUM - Centrum Inovatívneho Vzdelávania, Projekt č. OPV-2009/1.2/01-SORO

Compass Project - Common problem solving Strategies as links between mathematics and science, Projekt č. 503635-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP

DynaMAT Comenius Project, Projekt č. 510028-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CMP

Výstupy v príslušnom študijnom odbore

MONOGRAFIE:

Fulier, J. – Ďuriš, V. – Frantová, P.: Systémy počítačovej algebry (CAS) vo vyučovaní matematiky. Nitra, UKF 2007, edícia Prírodovedec č. 260, ISBN 978-80-8094-139-0

Ďuriš, V. – Sovišová, M.: Diofantické rovnice a metódy ich riešenia. Nitra, UKF 2011, edícia Prírodovedec č. 452, ISBN 978-80-8094-896-2

Ďalšie aktivity

Objektové programovanie, štatistické a informačné databázy, databázové systémy, numerická matematika, informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky. Implementácia informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu vo vysokom školstve.