Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Pracovníci > Profil pracovníka


doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.


Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra


Pracovné zaradenie: docent
037 6408 692, kanc. č. THC-104
sceretkova@ukf.sk

Materiály pre študentov

Soňa  Čeretková

Aktuálna pedagogická činnosť

Didaktika matematiky, druhý stupeň, prednáška, cvičenie, Metódy riešení matematických úloh, druhý stupeň, seminár, Základy finančnej matematiky pre učiteľov, druhý stupeň, seminár, Práca s nadanými žiakmi v matematike, druhý stupeň, seminár, Pedagogická prax výstupová, súvislá, druhý stupeň

Predchádzajúca pedagogická činnosť

SOUP Zemianske Sady okr. Galanta, stredoškolská učiteľka matematiky a technického kreslenia., Lineárna algebra 1985-2000, FPV UKF v Nitre, Základy elementárnej aritmetiky 1994 – 2000, FPV UKF v Nitre, Počítače a programovanie 1985-1989, FPV UKF v Nitre, Seminár z didatktiky matematiky 2000-2009, FPV UKF v Nitre

Najvýznamnejšie publikované práce

1. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Šedivý, Ondrej - Čeretková, Soňa Aktuálne problémy teórie vyučovania matematiky / Ondrej Šedivý, Soňa Čeretková. - Nitra : UKF, 2005. - 145 s. - ISBN 80-8050-923-9. [Šedivý Ondrej (50%) - Čeretková Soňa (50%)], 2. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Čeretková, Soňa The role and the assessment of textbooks in mathematics education / Soňa Čeretková a kol., 2008. In: Recent issues in education. - ISSN 1822-7864, Vol. 6 (2008), p. 27-37. [Čeretková Soňa (25%) - Šedivý Ondrej (25%) - Molnár Josef (25%) - Petr Dalibor (25%)], 3. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Koreneková, Ľubica - Čeretková, Soňa Dirichlet´s Principle as an Elementary Mathematical Model in Mathematics Education / Ľubica Koreneková, Soňa Čeretková, 2011. In: Problems of education in the 21st century : issues in science and technology education. - ISSN 1822-7864, Vol. 17, no. 31 (2011), p. 10. [Koreneková Ľubica (50%) - Čeretková Soňa (50%)], 4. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch Beňačka, Ján - Čeretková, Soňa Projekt 7RP PRIMAS a priestorové úlohy v Exceli / Ján Beňačka, Soňa Čeretková, 2010. In: IVKI 2010 - Inovácia výskumu v oblasti informatiky a informačných technológií : zborník vedeckých prác / Martin Cápay, Miroslava Mesárošová. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-828-3, S. 14-20. [Beňačka Ján - Čeretková Soňa], 5. AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách Maas Katja, García Javier, Doorman Michiel, Wake Geoff, Čeretková Soňa, Mousoulides Nicholas, Mikelskis-Seifert Silke, Kooij Henk van der, Howes Andrew, Hardy Graham, Melušová Janka, Ma Abril Ana, Quesada Antonio, Romero Marta, Fándlyová Soňa, Vogel Anneke Swantje, Kerkmeijer Evelien, Westbroek Hanna, Šunderlík Ján; Enhancing mathematics and science learning through interdisciplinary enquiry / Katja Maas et al. - Freiburg : Pedagogische Hochschule, 2011. - 68 s. [Maas Katja (4,6%) - García Javier (4,6%) - Doorman Michiel (4,6%) - Wake Geoff (4,6%) - Čeretková Soňa (10%) - Mousoulides Nicholas (4,6%) - Mikelskis-Seifert Silke (4,6%) - Kooij Henk van der (4,6%) - Howes Andrew (4,6%) - Hardy Graham (4,6%) - Melušová Janka (10%) - Ma Abril Ana (4,6%) - Quesada Antonio (4,6%) - Romero Marta (4,6%) - Fándlyová Soňa (4,6%) - Vogel Anneke Swantje (4,6%) - Kerkmeijer Evelien (4,6%) - Westbroek Hanna (4,6%) - Šunderlík Ján (10%)]

Najvýznamnejšie publikované práce za posledné roky

1. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Čeretková, Soňa The role and the assessment of textbooks in mathematics education / Soňa Čeretková a kol., 2008. In: Recent issues in education. - ISSN 1822-7864, Vol. 6 (2008), p. 27-37. [Čeretková Soňa (25%) - Šedivý, 2. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Koreneková, Ľubica - Čeretková, Soňa Dirichlet´s Principle as an Elementary Mathematical Model in Mathematics Education / Ľubica Koreneková, Soňa Čeretková, 2011. In: Problems of education in the 21st century : issues in science and technology education. - ISSN 1822-7864, Vol. 17, no. 31 (2011), p. 10., 3. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch Beňačka, Ján - Čeretková, Soňa Projekt 7RP PRIMAS a priestorové úlohy v Exceli / Ján Beňačka, Soňa Čeretková, 2010. In: IVKI 2010 - Inovácia výskumu v oblasti informatiky a informačných technológií : zborník vedeckých prác / Martin Cápay, Miroslava Mesárošová. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-828-3, S. 14-20., 4. AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách Maas, Katja Enhancing mathematics and science learning through interdisciplinary enquiry / Katja Maas et al. - Freiburg : Pedagogische Hochschule, 2011. - 68 s., 5. BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách Andersen, John Bringing mathematics to Earth / John Andersen et al. - Praha : Prvokruh, 2010. - 183 p. - ISBN 978-80-901470-2-7. [Andersen John (9%) - Beňačka Ján (7%) - Čeretková Soňa (7%) - Dimitrova Neli (7%) - Fándlyová Soňa (7%) - Georgiev Vladimir (7%) - Muskharov Oleg (7%) - Pavlovičová Gabriela (7%) - Rumanová Lucia (7%)

Účasť na riešení projektov

1. 7RP -> 244380 - PRIMAS - PROMOTING INQUIRY IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION ACCROSS EUROPE, 1/2010 - 12/2013, 2. COMENIUS -> 510028-LLP-1-2010-1-IT-CO – DynaMat, 11/2010 - 10/2013, 3. COMENIUS -> 141876-LLP-1-2008-1-AT-CO - Math2Earth, 10/2008 - 9/2010, 4. COMENIUS -> 129572-CP-1-2006-1-AT-COM - MOTIVATE ME in Mathematics and Science, 1/2007 - 9/2009, 5. COMENIUS -> 503635-LLP-1-2009-1-DE-CO - COMPASS – Common problem solving strategies as links between mathematics and science

Výstupy v príslušnom študijnom odbore

1. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Šedivý, Ondrej - Čeretková, Soňa Aktuálne problémy teórie vyučovania matematiky / Ondrej Šedivý, Soňa Čeretková. - Nitra : UKF, 2005. - 145 s. - ISBN 80-8050-923-9. [Šedivý Ondrej (50%) - Čeretková Soňa (50%)] Ohlasy: 2009 [4] MALÁ, D. Školská matematika: učebný štýl a úspešnosť. Nitra : UKF, 2009. 60 s. ISBN 978-80-8094-592-3. 2009 [4] VIDERMANOVÁ, K. Matematická gramotnosť a jej úrovne. In Mladí vedci 2009. Nitra: UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-499-5, s. 1405-1414. 2009 [4] MOKRÁŇOVÁ, E. Úlohy na pohyb v matematike a vo fyzike. In Mladí vedci 2009. Nitra: UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-499-5, s. 1347-1356. 2008 [4] ZÁHORSKÁ, J. Tematický celok 'Objem a povrch telies' v 9. ročníku ZŠ a aplikačné úlohy. In Didaktické hry a aplikačné úlohy vo výučbe matematiky pre 2. stupeň ZŠ. Nitra: UKF, 2008. ISBN, 978-80-8094-346-2, s. 43-49., 2. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch Čeretková, Soňa Aplikačné slovné úlohy v matematike základnej školy / Soňa Čeretková. - Nitra : UKF, 2000. - ISBN 80-8050-305-2. In: Acta didactica 3, (2000) s. 33-38. [Čeretková Soňa] Ohlasy: 2007 [3] MOLNÁR, J. 2007. Učebnice matematiky a klíčové kompetence. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. 150 s. ISBN 978-80-244-1722-6., 3. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Vasková, Valéria - Čeretková, Soňa Obsah vyučovania matematiky na druhom stupni základnej školy v názoroch učiteľov / Soňa Čeretková, Valéria Vasková, 2005. In: Acta mathematica 8 : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : UKF, 2005. - ISBN 80-8050-896-8, S. 95-98. [Vasková Valéria - Čeretková Soňa] Ohlasy: 2011 [4] VIDERMANOVÁ, K. - MELUŠOVÁ, J. 2011. Teaching graph theory with Cinderella and visage: an undergraduate case. In Nové trendy v teórii vyučovania matematiky. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5., 4. AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách Maas, Katja Enhancing mathematics and science learning through interdisciplinary enquiry / Katja Maas et al. - Freiburg : Pedagogische Hochschule, 2011. - 68 s. [Maas Katja (4,6%) - García Javier (4,6%) - Doorman Michiel (4,6%) - Wake Geoff (4,6%) - Čeretková Soňa (10%) - Mousoulides Nicholas (4,6%) - Mikelskis-Seifert Silke (4,6%) - Kooij Henk van der (4,6%) - Howes Andrew (4,6%) - Hardy Graham (4,6%) - Melušová Janka (10%) - Ma Abril Ana (4,6%) - Quesada Antonio (4,6%) - Romero Marta (4,6%) - Fándlyová Soňa (4,6%) - Vogel Anneke Swantje (4,6%) - Kerkmeijer Evelien (4,6%) - Westbroek Hanna (4,6%) - Šunderlík Ján (10%)] Ohlasy: Ohlasy 2012 [3] ALINK, N., VAN ASSELT, R., DEN BRABER, N.: Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken Enschede : SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), 2012. – 118 p. 2011 [3] OSMON, P.: Applied mathematics = Modeling > Problem solving? In Smith, C. (Ed.) Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics 31(3) November 2011 2011 [3] MELUŠOVÁ, J. - JENISOVÁ, Z. 2011. Interdisciplinary approach to monitoring of water quality. In Scientific papers University of Latvia. ISSN 1407-2157, 2011, vol. 778, p. 159-165., 5. BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách Pavlovičová, Gabriela Experimentujeme v elementárnej matematike / Gabriela Pavlovičová a kol. - Nitra : UKF, 2012. - 122 s. - ISBN 978-80-558-0126-1. [Pavlovičová Gabriela (20%) - Čeretková Soňa (19%) - Melušová Janka (21%) - Rumanová Lucia (13%) - Sovičová Miroslava (16%) - Šunderlík Ján (11%)] Ohlasy: 2013 [4] VANKÚŠ, P. 2013. Analysis of the winning strategy of the game enades as a task for pupils. In Acta Mathematica 16. UKF: Nitra, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4.

Funkcie a členstvo vo vedeckých spoločnostiach

2007 - 2012 členka komisie KEGA č.3 - Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia - Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, 1995 – členka Krajského výboru matematickej olympiády, 2006 – členka Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2006 - členka výboru Slovenskej matematickej spoločnosti - Sekcia didaktiky matematiky

Ďalšie aktivity

členka Krajského výboru matematickej olympiády, Členstvo v programovom výbore medzinárodnej konferencie: Divai 2012, Divai 2014, Členstvo vo vedeckom výbore konferencie Dynamická matematika, Inštitút matematiky a informatiky, Bulharská akadémia vied, Sofia, február 2014, Členka programového výboru Nitrianskej matematickej konferencie 2001 - 2006, členka komisie KEGA č.3 Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia - Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, 2007 - 2012, členka redakcie časopisu Obzory matematiky fyziky a informatiky od 2013