Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Projekty, výskum a spolupráca (Projektová činnosť katedry matematiky)


Všetky projekty

TypDruhGrantPočet
dotácia zo ŠR - MŠ SRROZVOJ VŠRozvojové projekty6
dotácia zo ŠR - MŠ SRAPVVAgentúra na podporu výskumu a vývoja5
dotácia zo ŠR - MŠ SRVEGAVedecká a edukačná grantová agentúra10
dotácia zo ŠR - MŠ SRKEGAKultúrna a edukačná grantová agentúra24
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYUniverzitná grantová agentúra38
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYCeloškolská grantová agentúra15
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYGrantová agentúra mladých12
zahraničné - výskumnéZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY7. Rámcový program1
zahraničné - výskumnéZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTYBilaterálna vedecko-technická spolupráca1
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYŠtipendijný program Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko1
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYCOMENIUS10
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYSocrates - Erasmus5
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYFond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania1
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYOperačný program Vzdelávanie3
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYEurópsky sociálny fond (2006 - 2008)4
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYOperačný program Výskum a vývoj1
iné projektyERME1

Zoznam projektov riešených na katedre matematiky od roku 2016

List of projects solved at the Department of Mathematics since 2016International projects

ERASMUS+ 2017-1-AT01-KA201-035005: immiMATH Innovative Mathematics Learning Software for Migrant Students
http://www.immimath-project.eu

2017-2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: Mgr. Kristína Bulková (PhD. student)— doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.

Tvorba a overenie sofvéru pre vyučovanie matematiky pre cieľovú skupinu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a žiakov z rodín migrantov.

The objective of this project is to develop, test and disseminate ICT-based teaching and learning materials ("learning software") for teaching mathematics in multicultural and multilingual classrooms, with a particular focus on migrant students and to provide pre- and in-service-teacher training activities ("professional development"), presenting and using the learning software.

ERASMUS+ 2017-1-DE01-KA203-003577: MoMaTrE Mobile Math Trails in Europe
http://momatre.eu/

2017-2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Kristína Bulková (PhD. student)— Mgr. Petronela Šovčíková (PhD. student)— doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.

Počas trvania projektu partneri rozvíjali myšlienku mobilných matematických prechádzok rôznymi spôsobmi: vytvárať nástroje, ktoré pomôžu učiteľom ľahko vytvárať matematické prechádzky pre svojich študentov; vytvoriť katalóg generických úloh, ktoré možno často nájsť, a vytvoriť materiál a harmonogram pre dlhodobé kurikulum v predučiteľskom a ďalšom vzdelávaní učiteľov.

During the project time, the partners committed to develop the idea of mobile math trails in different ways: create tools which will help teachers to easily create math trails for their students; to create a catalogue of generic tasks which can be found frequently and to create material and a schedule for a long-term curriculum in pre-teacher and in-service teacher education.

Erasmus+ 2020-I-DE01-KA203.005671 STEMkey
https://icse.eu/international-projects/stemkey/

2020 - 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Projekt sa zaoberá tvorbou a overením materiálov pre študentov učiteľstva. Kontext materiálov leží v problematike STEM predmetov. Materiály majú formu modulov priamo použiteľných vo vyučovaní. Súčasťou modulov je riešenie komplexných problémov, mapovanie medzipredmetových vzťahov a sústredenie sa na aktivizujúce metódy vyučovania s dôrazom na tvorivosť a kritické myslenie.

The project deals with the design and piloting of materials for pre-service teachers. The context of materials lies in STEM subjects. The materials are in the form of modules that can be used directly in teaching. The modules include solving complex problems, mapping interdisciplinary relationships and focusing on activating teaching methods with an emphasis on creativity and critical thinking.

ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA203-051222: Bridge2Teach Developing Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students
https://www.bridge2teach-project.eu/

2019-2022
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Projekt sa venuje analýze, tvorbe a overeniu výučbových materiálov a preklenovacích kurzov pre študentov prvého ročníka UAP matematika, fyzika, chémia, biológia v kombinácií.

The project deals with the analysis, desing and piloting of teaching materials and bridging courses for first-year students of initial teacher education for mathematics, physics, chemistry, biology in secondary level.

LC-01380173 Girls4STEM
https://icse.eu/international-projects/gem/

2021 - 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Cieľom projektu je podporiť účasť dievčat, žiačok vo veku 10 - 18 rokov na vedeckých činnostiach a vzdelávacích aktivitách STEM predmetov (fyzika, biológia, chémia, technika, matematika, environmentalistika). Aktivity projektu sa realizujú formou tematickej letnej školy v spolupráci so základnými a strednými školami a vybranými inštitúciami.

The aim of the project is to support the participation of girls, aged 10-18, in scientific and educational activities of STEM subjects (physics, biology, chemistry, technology, mathematics, environmental studies). The project activities are implemented in the form of a thematic summer schools in cooperation with primary and secondary schools and selected institutions.

Erasmus+ 2020-1-DE03-KA201-077363 colette: Computational Thinking Learning Environment for Teachers in Europe
https://colette-project.eu/

2020 – 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Mgr. Silvia Haringová (PhD. student)

Myšlienkou tohto projektu je vytvoriť výučbové prostredie, ktoré sa dá použiť na výučbu a štúdium informatického myslenia (CT) nezávisle od sociálno-ekonomického zázemia študentov a škôl. Cieľ projektu má tri rôzne aspekty: technický vývoj digitálneho vzdelávacieho prostredia s názvom COLETTE, vytvorenie relevantného obsahu vzdelávania a podpora učiteľov pri ich využívaní. COLETTE bude dvojzložkový systém, konkrétne webový portál a aplikácia pre mobilné zariadenia. Pomocou webového portálu ako nástroja na tvorbu obsahu budú učitelia môcť využívať existujúce vzorové úlohy, upravovať ich a priraďovať ich v postupnosti úloh svojim študentom. Sekvencie môžu byť navyše zdieľané s ostatnými učiteľmi. Zdieľaním sérií úloh môže vzniknúť európske spoločenstvo zainteresovaných učiteľov. Príručka o funkčnosti a využití digitálneho nástroja a školenia učiteľov založené na krátkodobých učebných osnovách poskytnú učiteľom podporu pri vzdelávaní.

Main idea of the project is to create a learning environment that can be used to teach and study computational thinking (CT), regardless of the socio-economic background of students and schools. The aim of the project has three different aspects: the technical development of the digital learning environment called COLETTE, the design of relevant learning content and the support of teachers in their use. COLETTE will be a two-component system, namely a web portal and a mobile application. Using the web portal as a content creation tool, teachers will be able to use existing sample assignments, modify them and assign them in sequence to their students. In addition, sequences can be shared with other teachers. By sharing a series of tasks, a European community of interested teachers can emerge. A handbook on the functionality and use of the digital tool and teacher training based on short-term curricula will provide support for teachers in education.

ERASMUS+ 2016-1-DE01-KA203-002910: IncluSMe Intercultural learning in mathematics and science education
https://inclusme-project.eu/

2016-2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.

Medzinárodný projekt sa zaoberá vytváraním materiálov a implementáciou metód vhodných vo vyučovaní matematiky a prírodovedných predmetov v inkluzívnom prostredí.

IncluSMe (2016-2019) is an Erasmus+ project focusing on intercultural learning in mathematics and science initial teacher education. IncluSMe (Intercultural learning in science and mathematics education) offers a constructive contribution for tackling one of Europe’s greatest challenges: education for an increasing number of refugee and immigrant youth, to integrate them into European educational systems and to provide for stable, socially cohesive societies. The project aims to increase the quality of higher education curricula for prospective maths and science teachers by linking maths and science education with intercultural learning – and thereby strengthening students’ social, civic and intercultural competences. Core to IncluSMe is the design and implementation of open access teaching modules on intercultural learning for prospective maths and science teachers.

COMENIUS 539242-LLP-1-2013-1-AT-CO: MaT2SMc Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results
https://www.mat2smcproject.eu

2013 - 2017
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Zuzana Naštická (PhD. student)— PaedDr. Edita Smiešková (PhD. student)— PaedDr. Henrieta Šabíková (PhD. student)— Mgr. Petronela Šovčíková (PhD. student)

Cieľom projektu je vytvoriť, v praxi overiť a publikovať materiály vhodné na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Všetky materiály budú obsahovať úlohy a problémy s kontextom v reálnom živote. Materiály sa budú používať i v príprave učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Na projekte budú spolupracovať učitelia z viacerých pracovísk FPV UKF v Nitre.

The main aim of the project is to produce materials for pre- and in-service teacher training, and for teaching in schools, that allow teachers to teach mathematics and science in an interdisciplinary way, as well as to collaborate with each other in several ways, both in preparing and in executing their teaching. Numerous evidence (e.g. Jones/Rasmussen/Moffitt 1997: "A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford et al. 2005: "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", as well as several works from Resnick or Schoenfeld) shows that this will foster learning and improve achievements in both mathematics and science. This is done by developing and collecting materials that are showing a variety of methods, approaches and contexts. The context will be relevant and meaningful to students, and can contain out-of-classroom activities, real-life situations, nature of science issues. Several of these materials will be supported by interactive ICT products.

Štipendijný program Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko SK 06 - IV - 01 - 008; ZM: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce
Improving Quality of higher education based on Development of Multilateral Institutional Cooperation

2015 – 2016
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: Mgr. Zuzana Naštická (PhD. student)

Projektové aktivity sú zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania budúcich učiteľov matematiky pre základné a stredné školy ako aj na skvalitnenie výskumu v oblasti teórie vyučovania matematiky. Vedecké a odborné aktivity sú zamerané na prehĺbenie akademickej spolupráce, na vyhľadanie pracovísk a kontaktov na partnerských univerzitách s perspektívou ďalšej inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce.

The project activities are aimed at increasing the quality of education of future mathematics teachers for primary and secondary schools as well as at improving the quality of research in the field of mathematics education. Scientific and professional activities are focused on broadening academic cooperation, finding workplaces and contacts at partner universities with the perspective of further institutional multilateral cooperation.


National projects

APVV APVV-20-0599 Intervenčný program v prírodných vedách a matematike
Intervention programme in science and mathematics

2021 - 2025
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Riešitelia z KM: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. (zástupca vedúceho riešiteľa), PaedDr. Veronika Bočková (PhD. student), Mgr. Katarína Laššová (PhD. student), doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Valéria Švecová, PhD., RNDr. Kitti Páleníková, PhD., doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD., doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., PaedDr. Marek Varga, PhD., PaedDr. Lucia Vargová, PhD.

Projekt orientuje svoje ciele na rozvoj kognitívnych schopností detí a žiakov v oblasti prírodovedného a matematického myslenia, ako aj upraviť prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť účinnosť vybraných premenných sýtiacich kognitívne kompetencie detí a žiakov a aj adekvátne upraviť prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky. Aplikácia očakávaných výsledkov riešenia projektu je prispieť k vývoju intervenčných stratégií, ktoré vedú k podpore detí v období predškolskej prípravy a žiakov základnej školy v rozvoji prírodovedného a matematického myslenia. Projekt má ambíciu prispieť k tvorbe a aplikácii intervenčných programov založených na výskumných dôkazoch.

The objectives of the project focus on the development of cognitive abilities of children and students in the field of science and mathematics, as well as to adjust the training of future teachers of science and mathematics. The aim of the project is to design and pilot the intervention programme, verify its effectiveness of selected variables saturating the cognitive competencies of children and students and also to adequately adjust the initial teacher education in science and mathematics. The expected results of the project will contribute to the development of intervention strategies that lead to the support of kindergarten children, primary and lower-secondary school pupils in the development of science and mathematics. The project has the ambition to contribute to the design and application of evidence-based intervention programmes.

APVV APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Practice in the centre of specialized didactics, specialized didactics in the Centre of practical preparation

2016 – 2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. — Mgr. Zuzana Naštická (PhD. student)

Projekt je zameraný na problematiku skvalitnenia a rozšírenia praktickej prípravy učiteľov, ktorá je v ostatných rokoch v centre pozornosti krajín OECD v súvislosti s výsledkami medzinárodných meraní PISA. Pedagogická prax je v projekte vystavaná na výsledkoch výskumu v oblasti psychodidaktiky, odporúčaniach úspešných krajín v uvedenom hodnotení, inováciách v regionálnom školstve, rozvoji poznania v jednotlivých vedných odboroch a rozvoji poznania v oblasti kognitívnych procesov žiaka. Požiadavka rozvoja profesijných kompetencií skvalitnením praktickej prípravy vyplýva tiež z formulovaných stanovísk ministra školstva SR a zo Správy o stave školstva na Slovensku (2013). Ciele projektu sú preto orientované na identifikáciu adaptívnych vyučovacích stratégií uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov a ďalších kľúčových psychodidaktických tém a stratégií v konkrétnych odborových didaktikách a ich implementáciu v pregraduálnej praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom excelentného centra praktickej prípravy. Centrum praktickej prípravy vytvorí priestor pre prezentáciu koncepčných stratégií vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a ich koordináciu odborovými didaktikmi, tvorbu, pozorovanie, analýzu metodík, pedagogických situácií a didaktických stratégií implementujúcich poznatky modernej teórie odborových didaktík, rozšírenie a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov učiteľstva, preberanie „best practices“ v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte. Zámerom riešiteľov je definovať štandard praktickej prípravy absolventov v širokom spektre učiteľských študijných programov v rámcoch príslušných odborových didaktík.

The project focuses on improving and expanding practical teacher training, which in recent years has been in the focus of OECD countries in relation to the results of international PISA measurements. The pedagogical practice in the project is based on the results of research in the field of psychodidactics, recommendations of successful countries in the evaluation, innovations in regional education, development of knowledge in individual disciplines and development of knowledge in the field of cognitive processes of students. The requirement to develop professional competencies by improving practical training also follows from the formulated opinions of the Minister of Education of the Slovak Republic and the Report on the State of Education in Slovakia (2013). The objectives of the project are therefore focused on the identification of adaptive teaching strategies applying a cognitively oriented approach for the development of critical and creative thinking of students and other key psychodidactic topics and strategies in specific didactics and their implementation in undergraduate practical training of secondary education teachers through an excellent center of practical training. The practical training center will create a space for the presentation of conceptual strategies for teaching individual subjects and their coordination by trade union didactics, creation, observation, analysis of methodologies, pedagogical situations and didactic strategies implementing knowledge of modern theory of trade union didactics, extension and improvement of pedagogical practice of teaching students "In the national as well as the international context. The intention of the researchers is to define the standard of practical training of graduates in a wide range of teacher training programs within the relevant professional didactics.

APVV APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa
Evaluation of teacher competences

2015 – 2019
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — PaedDr. Kristína Bulková (PhD. student)— doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. — Mgr. Zuzana Naštická (PhD. student)— doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — PaedDr. Henrieta Šabíková (PhD. student)— Mgr. Petronela Šovčíková (PhD. student)— prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. — PaedDr. Lucia Vargová (PhD. student)

Projekt orientuje svoje ciele na humanistické princípy hodnotenia, jeho kvalitatívne aspekty, inovuje existujúce evaluačné prístupy a otvorí priestor pre nové aspekty hodnotenia. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť súbor nástrojov a kritérií na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa pre kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti na jednotlivých kariérnych stupňoch.

The project goals focus on the humanistic principles of evaluation, its qualitative aspects, innovates existing evaluation approaches and opens up space for new aspects of evaluation. The aim of the project is to design and pilot a set of tools and criteria for the evaluation of professional competencies of teachers for qualified performance of pedagogical activities at individual career levels.

KEGA 015UKF-4/2021 Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rastu učiteľov matematiky
Collaboration as a means of professional growth of mathematics teachers

2021 - 2023
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Veronika Bočková (PhD. student) — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Silvia Haringová(PhD. student) — doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. — RNDr. Kitti Páleníková, PhD. — doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. — PaedDr. Renáta Vágová (PhD. student)— PaedDr. Lucia Vargová, PhD. (PhD. student)

Súčasná legislatíva umožňuje situovať ďalšie vzdelávanie učiteľov priamo do škôl. Viaceré výskumy ukazujú, že vzdelávanie bez účasti externých lektorov, didaktikov z univerzitného prostredia, často nevedie k žiadaným výsledkom. Ukazuje sa, že vhodnou metódou vzdelávania je tzv. 'lesson study', v rámci ktorej učitelia, skúsení učitelia a didaktici matematiky spolupracujú pri návrhu optimálnej vyučovacej hodiny na vopred dohodnutú tému. Vytvorené prípravy a učebné pomôcky budú pilotne overené a upravené na základe zistení z realizácie vyučovacej hodiny. Cieľom projektu je realizovať 'lesson study' na predmete matematika na viacerých základných a stredných školách a následne upraviť metódu lesson study tak, aby sa dala realizovať v slovenských podmienkach.

Current legislation enables situating of professional development of in-service teachers directly in schools. Several studies show that education without the participation of external lecturers, didacticians from the university environment, often does not lead to the desired results. It turns out that a suitable method of education is the so-called 'lesson study', in which teachers, experienced teachers and mathematics didacticians work together to design an optimal lesson on a pre-agreed topic. The developed lesson plans and manipulatives will be piloted and adjusted on the basis of findings from the implementation of the lesson. The aim of the project is to carry out a 'lesson study' in the subject of mathematics at several primary and secondary schools and subsequently to modify the lesson study method so that it can be carried out in Slovak conditions.

KEGA 019UKF-4/2020 Podnetné didaktické postupy vo vyučovaní zobrazovacích metód v sekundárnom matematickom vzdelávaní s ohľadom na požiadavky spoločnosti a praxe
Inspirational Didactic Processes in Teaching of Projection Methods in Secondary Mathematics Education with a Focus on Requirements of Society and Practice

2020 - 2022
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Veronika Bočková (PhD. student)— RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. — doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD. — PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

Stereometria ako súčasť matematiky spôsobuje žiakom základných a stredných škôl určité ťažkosti. Často je pre nich neobľúbenou časťou matematickej prípravy pre život a žiaci neprejavujú o ňu ani záujem. Základ priestorovej geometrie tvorí zobrazovanie priestoru, preto sa v projekte zameriame na zobrazovacie metódy najpoužívanejšie v technickej praxi, ktorými môžeme zobraziť trojrozmerný priestor do roviny tak, aby umožnili dosiahnuť jednoznačnosť a názornosť tohto zobrazenia. Sústredíme sa na inováciu didaktických postupov v geometrickej príprave žiakov rôznych typov škôl hlavne implementáciou praktických úloh z praxe do vyučovacieho procesu, dostupných inovatívnych vyučovacích metód a pomôcok (Inquiry-based teaching, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, prostriedky IKT, 3D modelovanie ...), a taktiež sa budeme venovať tvorbe reálnych modelov základných a zložených geometrických telies v súlade s charakterom preberaného učiva.

Stereometry as a part of mathematics becomes a source of difficulties for lower and upper secondary school pupils. It is often the unpopular part of mathematical preparation for life. Pupils show lack of interest in geometry. The proposed project aims to projection methods which are most used in technical practice. With a given methods we can to show the three-dimensional space into a plane so that this view is unambiguous. We focus on innovation of teaching methods in geometric preparation of pupils different types of schools with support of practical tasks from practice into the educational process. Didactic materials will be supplemented by models of solids, modern teaching methods and aids (Inquiry-based teaching, project teaching, problem solving, ICT, 3D modeling ...) according to the nature of the topics covered.

KEGA 016UKF-4/2016: Implementácia konštruktivisticky orientovaného vyučovania matematiky s dôrazom na aktívne nadobúdanie poznatkov žiakmi v kontexte bilingválneho vzdelávania
The Implementation of Constructivist Approaches to Mathematics Teaching with a Focus on Active Acquisition of Knowledge by Pupils in the Context of Bilingual Education

2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: RNDr. Kitti Páleníková, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Michaela Florková (PhD. student)— doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. — doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. — Mgr. Zuzana Naštická (PhD. student)— doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — Mgr. Lucia Plothová (PhD. student)— doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. — RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. — prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. — doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD. — Mgr. Zuzana Vitézová (PhD. student)— PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

Projekt sa zameriava na implementovanie konštruktivistických prístupov k vyučovaniu matematiky. Pod týmto pojmom označujeme teoretické smery ako zážitkové vyučovanie, aktívne učenie sa, realistické vyučovanie matematiky, metódu manipulácií, riadené skúmanie, objavné vyučovanie, vyučovanie riešením rébusov, hlavolamov a metódou didaktických hier. Implementácia týchto prístupov prebehne formou workshopov. Tieto prístupy sú zamerané najmä na aktívnu činnosť žiaka. V dnešnej dobe, keď všetci žiaci i učitelia majú možnosť vyhľadávať si informácie aj v cudzom jazyku na Internete, je nevyhnutné túto možnosť využiť aj vo vyučovacom procese. Preto je vhodné, aby príprava pracovných listov a ich overovanie prebehli s podporou metodológie CLIL.

The project is focused to implementations of the constructivist approaches to mathematics education. Under the term constructivist approaches we refer to theoretical principles as experiential teaching, active learning, realistic mathematics education, manipulation, guided discovery learning, inquiry based learning, puzzle based learning and game based learning. The implementation of these approaches will take the form of workshops. These approaches are focused mainly on the active work of the pupils. Nowadays, when all pupils/students and teachers have the possibility to search the information in a foreign language on the Internet, it is necessary to apply this option also in the educational process. Therefore, it is appropriate to prepare worksheets and their verification were carried out with the support of CLIL methodology.

VEGA 1/0149/18: Konceptualizácia pojmu zlomok vo vzťahu k osobnej potrebe štruktúry
Conceptualization of Fractions in Relation to Personal Need for Structure

2018-2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: PaedDr. Veronika Bočková (PhD. student)— RNDr. Veronika Bojdová, PhD. — doc. PhDr. PaedDr. Valéria Švecová, PhD. — PaedDr. Lucia Vargová (PhD. student)

Projekt sa zaoberá problematikou skúmania žiackych vedomostí a predstáv o zlomkoch vo vzťahu s osobnou potrebou štruktúry. Doterajšie výskumné zistenia ukázali, že úlohy so zlomkami nepredstavujú pre študentov s vysokým skóre osobnej potreby štruktúry dostatočne štruktúrované prostredie, čo môže pre nich znamenať určitú záťažovú situáciu. Výskumná úloha v tomto projekte prináša nový aspekt prepojenia oblastí matematiky a kognitívnej psychológie. Na základe diagnostiky úrovne vedomostí o zlomkoch v teste prepojenom na Sfardovej teóriu reifikácie a následnej analýzy chýb viažúcich sa k jednotlivým subkonštruktom zlomkov, budú vytvorené intervenčné úlohy reflektujúce na zistenú potrebu štruktúry žiakov na konci základného stupňa vzdelávania.

The project is focused on the pupils´ knowledge about conception of fraction in relation with Personal Need for Structure. Actually researches showed that a tasks about fractions are uncomfortable for pupils with high level of Personal Need for Structure. It create an unstructured environment for them what can generate a stress situations. In this project a research task brings a new aspect which connect two researches fields: Mathematics and Cognitive Psychology. Based on identification of the level of knowledge about fractions in the specially developed test connected to Sfards´ theory of reification and following analysis of misconceptions of different subconstructs of fractions an interventional tasks will be created. The interventional tasks will also reflected on known Personal Need for Structure. Our research sample will consist of the 9th graders who are in the last year on secondary level of education.

VEGA 1/0948/16: Vplyv osobnej potreby štruktúry a psychodidaktických aspektov na rozvoj matematických kompetencií
The Impact of Personal Need for Structure and Psychodidactics Aspects of the Development of Mathematical Competencies

2016-2018
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: doc. PhDr. PaedDr. Valéria Švecová, PhD.
Spoluriešitelia z KM : doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. — RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. — PaedDr. Lucia Vargová (PhD. student)— PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

Projekt sa zaoberá vplyvom osobnej potreby štruktúry, matematickej anxiety (úzkosti) , ako aj kognitívnych štýlov na matematické kompetencie. Zameriava sa jednak na zisťovanie tolerancie študentov na neurčitosť simulácií v matematike ako aj na skríning kognitívneho spracovávania matematiky, konkrétne aritmetiky, algebry a geometrie študentov učiteľstva pre primárny a nižší sekundárny stupeň.

The project deals with the influence of personal need for structure, math anxiety, and cognitive styles on mathematical competencies. It focuses on finding students' tolerance for the uncertainty of simulations in mathematics, and on screening the cognitive processing of mathematics (arithmetic, algebra, and geometry of teaching students for primary and lower secondary education.

Operačný program Ľudské zdroje ITMS: 312011F057: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie
IT Academy – education for 21st century

2017-2020
Zodpovedný riešiteľ/Principal investigator: RNDr. Ján Skalka, PhD.
Spoluriešitelia z KM/Investigators from Department of Mathematics: doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. —RNDr. Kitti Páleníková, PhD. — doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. —PaedDr. Júlia Záhorská, PhD. — PaedDr. Katarína Zverková

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT s dvoma základnými cieľmi: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov (zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov, podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese, zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania, uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby), Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce (zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT, podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania, tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód, zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania, zvýšenie kvality vzdelávania a popularizácia štúdia STEM a IT v učiteľských odboroch).

The main objective of the project is creating a model of education and training of young people for the current and future needs of the knowledge society and labor market with a focus on informatics and ICT. Project has two basic goals: Increase inclusiveness and equal access to high quality education and improve results and competences of children and students, ICT skills of pupils, support for cooperation in the field of exchange of experience in the educational process, involvement of experts from other sectors in the educational process, internships and practical training of teachers following the connection of theoretical and practical teaching), increase the quality of higher education and human resources development in areas of research and development in order to achieve a link between higher education and labor market needs (increasing interest in STEM and IT studies, support for innovation and research skills in higher education, creation and innovation of study programs with emphasis on labor market needs, support for innovative and alternative methods education and teaching methods, involving experts from other sectors in the education process, increasing the quality of education and popularizing STEM and IT studies in teaching disciplines)


Natioanal projects with participation of Department of Mathematics

VEGA 1/0815/18 Rozvoj kognitívnych kompetencií detí v podmienkach materskej školy pomocou fyzikálneho experiment: Development of cognitive competences of children in kindergarten via physical experiment
2018 – 2021 doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. (doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.)

KEGA 029UKF-4/2020 Implementácia e-learningu vo výučbe chémie pre odbor aplikovaná ekológia a environmentalistika:
2020 – 2022 doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. (RNDr. Kitti Páleníková, PhD.)

VEGA 1/0067/19 Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie:
2019 – 2021 prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD.)

VEGA 1/0391/20 Transformatívne učenie budúcich učiteľov v kontexte rozvoja kritického myslenia žiakov:
2020 – 2022 PaedDr. Nina Kozárová, PhD. (RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD.)

052/2020/OPII/VA/ Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd:
2020 – 2023 doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. (RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD.)