Deň otvorených dverí - 13.2.2020

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Projekty, výskum a spolupráca (Projektová činnosť katedry matematiky)


Všetky projekty

TypDruhGrantPočet
dotácia zo ŠR - MŠ SRROZVOJ VŠRozvojové projekty6
dotácia zo ŠR - MŠ SRAPVVAgentúra na podporu výskumu a vývoja5
dotácia zo ŠR - MŠ SRVEGAVedecká a edukačná grantová agentúra9
dotácia zo ŠR - MŠ SRKEGAKultúrna a edukačná grantová agentúra21
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYUniverzitná grantová agentúra26
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYCeloškolská grantová agentúra15
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYGrantová agentúra mladých12
zahraničné - výskumnéZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY7. Rámcový program1
zahraničné - výskumnéZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTYBilaterálna vedecko-technická spolupráca1
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYŠtipendijný program Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko1
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYCOMENIUS10
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYSocrates - Erasmus2
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYFond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania1
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYOperačný program Vzdelávanie2
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYEurópsky sociálny fond (2006 - 2008)4
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYOperačný program Výskum a vývoj1
Spolu117

Aktuálne riešené projekty v roku 2017

TypDruhGrantPočet
dotácia zo ŠR - MŠ SRAPVVAgentúra na podporu výskumu a vývoja1
dotácia zo ŠR - MŠ SRVEGAVedecká a edukačná grantová agentúra1
dotácia zo ŠR - MŠ SRKEGAKultúrna a edukačná grantová agentúra1
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYUniverzitná grantová agentúra5
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYŠtipendijný program Európskeho hospodárskeho priestoru Slovensko1
Spolu9

APVV -> APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa

Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Gadušová (FF UKF)
Spoluriešitelia z KM FPV: Soňa Čeretková - Gabriela Pavlovičová - Anna - Ivana Boboňová - Zuzana Naštická - Lucia Klimentová - Petronela Šovčíková
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019

Projekt orientuje svoje ciele na humanistické princípy hodnotenia, jeho kvalitatívne aspekty, inovuje existujúce evaluačné prístupy a otvorí priestor pre nové aspekty hodnotenia. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť súbor nástrojov a kritérií na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa pre kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti na jednotlivých kariérnych stupňoch.

VEGA -> 1/0948/16: Vplyv osobnej potreby štruktúry a psychodidaktických aspektov na rozvoj matematických kompetencií

Zodpovedný riešiteľ: Valéria Švecová
Spoluriešitelia z UKF: Gabriela Pavlovičová - Soňa Čeretková - Anna Hrešková - Lucia Rumanová - Ľubomír Rybanský - Júlia Záhorská
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018

Projekt sa zaoberá vplyvom osobnej potreby štruktúry, matematickej anxiety (úzkosti) , ako aj kognitívnych štýlov na matematické kompetencie. Zameriava sa jednak na zisťovanie tolerancie študentov na neurčitosť simulácií v matematike ako aj na skríning kognitívneho spracovávania matematiky, konkrétne aritmetiky, algebry a geometrie študentov učiteľstva pre primárny a nižší sekundárny stupeň.

KEGA -> 016UKF-4/2016: Implementácia konštruktivisticky orientovaného vyučovania matematiky s dôrazom na aktívne nadobúdanie poznatkov žiakmi v kontexte bilingválneho vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ: Kitti Vidermanová
Spoluriešitelia z UKF: Lucia Rumanová - Júlia Záhorská - Ľubomír Rybanský - Mária Kmeťová - Gabriela Pavlovičová - Antal Csáky - Janka Medová - Zuzana Vitézová - Dušan Vallo - Soňa Čeretková - Zuzana Naštická
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018

Projekt sa zameriava na implementovanie konštruktivistických prístupov k vyučovaniu matematiky. Pod týmto pojmom označujeme teoretické smery ako zážitkové vyučovanie, aktívne učenie sa, realistické vyučovanie matematiky, metódu manipulácií, riadené skúmanie, objavné vyučovanie, vyučovanie riešením rébusov, hlavolamov a metódou didaktických hier. Implementácia týchto prístupov prebehne formou workshopov. Tieto prístupy sú zamerané najmä na aktívnu činnosť žiaka. V dnešnej dobe, keď všetci žiaci i učitelia majú možnosť vyhľadávať si informácie aj v cudzom jazyku na Internete, je nevyhnutné túto možnosť využiť aj vo vyučovacom procese. Preto je vhodné, aby príprava pracovných listov a ich overovanie prebehli s podporou metodológie CLIL.

UGA -> VII/2/2017: Aplikácia rubrík ako nástrojov hodnotenia riešení otvorených matematických problémov

Zodpovedný riešiteľ: Bulková Kristína, Mgr.
Doba riešenia: 1/2017 – 12/2017

UGA -> VII/9/2017: Diagnostika vzťahu osobnej potreby štruktúry a riešenia úloh so zlomkami

Zodpovedný riešiteľ: Klimentová Lucia, Mgr.
Doba riešenia: 1/2017 – 12/2017

UGA -> VII/13/2017: Akčný výskum bilingválneho vyučovania matematiky s uplatnením metodológie CLIL zameraný na pedagogickú činnosť učiteľa

Zodpovedný riešiteľ: Naštická Zuzana, Mgr.
Doba riešenia: 1/2017 – 12/2017

UGA -> VII/17/2017: Aktivizujúce metódy a dynamické prostriedky vyučovania analytickej geometrie na gymnáziách

Zodpovedný riešiteľ: Šovčíková Petronela, Mgr.
Doba riešenia: 1/2017 – 12/2017

UGA -> VII/18/2017: Analýza metód riešenia geometrických úloh smerujúcich k zostaveniu kubickej rovnice

Zodpovedný riešiteľ: Šumný Timotej, Mgr.
Doba riešenia: 1/2017 – 12/2017