Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve


"Štatistika nuda je, má však cenné údaje..." (z piesne Zdenka Svěráka a Jaroslava Uhlířa)

Štatistická analýza údajov je súčasťou mnohých oblastí. V dnešnej dobe sa spracováva veľké množstvo hromadných údajov s cieľom získať z nich relevantné poznatky. Či už ide o sféru obchodu (predikcia preferencií a správania sa zákazníkov), finančníctva (analýza priebehu časových radov finančných ukazovateľov a predikcia ich budúcich hodnôt), poisťovníctva a bankovníctva (odhad rizikovosti klientov), alebo štátnej správy (Štatistický úrad SR, ministerstvá).

Štatistika je prirodzenou súčasťou prírodovedných (biológia, geografia, informatika, atď.) aj socio-demografických disciplín. Vďaka nej máme nástroje na vyjadrenie vzťahov a súvislostí medzi javmi, na predvídanie správania sa javov v budúcnosti a tiež na hľadanie vplyvných faktorov pôsobiacich na konkrétny jav. Je to progresívna vedná disciplína a v súčasnosti takmer každá inštitúcia alebo úrad priamo či nepriamo potrebuje a využíva výstupy rôznych štatistických analýz.

Kto sa nebojí sveta čísel a pravdepodobnosti a zaujímajú ho zákonitosti skryté za bežnými situáciami okolo nás, môže sa na túto oblasť špecializovať vo vzdelávaní na našej katedre v študijnom programe Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve.

Prečo sa teda štúdium štatistiky oplatí?
Pozrite si aj vedeckú činnosť a významné publikačné výstupy z oblasti štatistiky