Deň otvorených dverí - 21.11.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve > Bakalárske štúdium


Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve – bakalárske štúdium

Študijný odborŠtatistika
Študijný programMatematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
GarantProf. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.
Štandardná dĺžka štúdia3 roky (denné štúdium) resp. 4 roky (externé štúdium)
Študijný plándenné štúdium
externé štúdium

Nosnými kurzami študijného programu sú kurzy základov všeobecných matematických disciplín (diferenciálny počet, lineárna algebra, pravdepodobnosť a štatistika, lineárne programovanie, numerické metódy) a tiež základné kurzy ekonomických a finančných disciplín. Na ne nadväzujú kurzy vybraných štatistických metód spracovania údajov.

Prepojenie teoretických poznatkov s praktickým riešením úloh je podporované kurzami počítačového spracovania dátových súborov (využitím databázového jazyka SQL) a štatistického spracovania a analýzy údajov (pomocou softvérov R a MS Excel).

Profil absolventa

Absolvent získa základný prehľad matematicko-štatistických metód používaných pri štatistickej analýze a spracovaní rozsiahlych dátových súborov v rôznych oblastiach. Pozná teoretické základy a dokáže ich prepojiť s konkrétnymi úlohami analýzy dát v praxi. Absolvent získa základný prehľad ekonomických a finančných disciplín, v ktorých sa očakáva najväčšia aplikovateľnosť matematických a štatistických metód. Dokáže aplikovať znalosti štatistickej analýzy údajov v rôznych oblastiach a v spolupráci so špecialistami z iných oblastí sa môže podieľať na riešení konkrétnych problémov z praxe. Dokáže samostatne realizovať analýzu údajov vybranými štatistickými nástrojmi pomocou softvéru MS Excel a R.

Materiálne a technické zabezpečenie výučby

Katedra sídli v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Triede Andreja Hlinku 1. Na zabezpečenie študijného programu má katedra matematiky k dispozícií sedem plne funkčných učební, každú vybavenú počítačom a dataprojektorom. Z toho sú dve špecializované počítačové učebne a jedna tabletová učebňa. Študentom sú navyše voľne prístupné počítačové boxy na chodbách, prakticky vo všetkých objektoch univerzity.