Deň otvorených dverí - 21.11.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve > Magisterské štúdium


Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve – magisterské štúdium

Študijný odborŠtatistika
Študijný programMatematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
GarantProf. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.
Štandardná dĺžka štúdia2 roky (denné štúdium) resp. 3 roky (externé štúdium)
Študijný plándenné štúdium
externé štúdium

Študijný program nadväzuje na rovnomenný bakalársky študijný program, jeho nosnými kurzami sú vybrané metódy štatistickej analýzy údajov a analýzy časových radov. Kurzy aplikovaných matematických, ekonomických a finančných disciplín rozšíria možnosti uplatnenia sa absolventov v rôznych oblastiach praxe. Prepojenie teoretických poznatkov s praktickým riešením úloh je podporované kurzami počítačového a štatistického spracovania a analýzy údajov (pomocou softvérov R a MS Excel).

Profil absolventa

Absolvent získa dostatočne hlboké vedomosti o moderných metódach matematickej štatistiky a je schopný používať ich na riešenie úloh zberu a analýzy dát v rôznych oblastiach praxe. Je schopný samostatne používať a rozvíjať metódy matematickej štatistiky na tvorbu a analýzu štatistických modelov pre konkrétne požiadavky praxe. Absolvent získa hlbšie vedomosti o algoritmoch, optimalizácii a o teórii pravdepodobnosti a ich aplikáciách (predovšetkým v životnom a majetkovom poistení) a o matematických modeloch používaných vo finančníctve a v ekonómii. Je schopný samostatne a tvorivo používať a rozvíjať metódy matematickej štatistiky na tvorbu a analýzu matematických modelov rozličnej materiálnej povahy. Zvládne základy ďalších ekonomických odborov a finančníctva, v ktorých sa očakáva najväčšia aplikovateľnosť matematických a štatistických disciplín. Dokáže samostatne realizovať analýzu údajov a tvorbu prognóz časových radov vybranými štatistickými nástrojmi pomocou softvéru MS Excel a R.

Materiálne a technické zabezpečenie výučby

Katedra sídli v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Triede Andreja Hlinku 1. Na zabezpečenie študijného programu má katedra matematiky k dispozícií sedem plne funkčných učební, každú vybavenú počítačom a dataprojektorom. Z toho sú dve špecializované počítačové učebne a jedna tabletová učebňa. Študentom sú navyše voľne prístupné počítačové boxy na chodbách, prakticky vo všetkých objektoch univerzity.