Deň otvorených dverí - 21.11.2019

Poď k nám študovať!
Úvodná strana > Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve > Vedecká a publikačná činnosť v oblasti štatistiky


Vedecká činnosť v oblasti štatistiky

Vedeckovýskumné aktivity pracovníkov Katedry matematiky v oblasti štatistiky sú zamerané na aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných úloh z rôznych vedeckých oblastí, ako sú pedagogika, archeológia, ekonómia, ekológia, psychológia, energetika a ďalšie. Ide o aktuálny a progresívne sa rozvíjajúci prúd, ktorý vychádza z potrieb praxe a je založený na dlhodobých výskumno-pedagogických aktivitách pedagógov katedry a ich spolupráce s odborníkmi v uvedených oblastiach.

Katedra matematiky spolupracuje s vedeckovýskumnými pracoviskami v rámci Univerzity Konštantína Filozofa i mimo nej (napr. MÚ SAV v Bratislave, FPV UMB v Banskej Bystrici).

Významné publikačné výstupy z oblasti štatistiky

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Dagmar Markechová, Beloslav Riečan, 2017. Logical entropy and logical mutual information of experiments in the intuitionistic fuzzy case. In: Entropy. ISSN 1099-4300, 2017, Vol. 19, Issue 8.

Dagmar Markechová, Beloslav Riečan, 2017. Kullback-Leibler Divergence and Mutual Information of Partitions in Product MV Algebras. In: Entropy. ISSN 1099-4300, 2017, Vol. 19, Issue 6. Article number 267

Peter Klimant, Ľubomír Rybanský et al, 2017. Small mammals in an urban area: habitat preferences and urban-rural gradient in Nitra city, Slovakia. In: POLISH JOURNAL OF ECOLOGY. - ISSN 1505-2249, Vol. 65, no. 1 (2017), p. 144-157

Dagmar Markechová, Beloslav Riečan, 2016: Logical Entropy of Fuzzy Dynamical Systems. In: Entropy. ISSN 1099-4300, 2016, Vol. 18, Issue 4, Article number 157

Dagmar Markechová, Anna Tirpáková, 2016. Birkhoff's individual ergodic theorem and maximal ergodic theorem for fuzzy dynamical systems. In: Advances in Difference Equations. ISSN 1687-1847, 2016(1), p. 1-8, Article number 127

Terézia Gálusová, Ľubomír Rybanský et al, 2015. Variable responses of soybean chitinases to arsenic and cadmium stress at the whole plant level. In: PLANT GROWTH REGULATION. - ISSN 0167-6903, Vol. 76, no. 2 (2015), p. 147-155.

Anna Tirpáková, Dagmar Markechová, 2015. The fuzzy analogies of some ergodic theorems. In: ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS. - ISSN 1687-1847, Vol. 2015, no. 1 (2015), article number 171, p. 1-10. IF (2015): 0,297. DOI 10.1186/s13662-015-0499-2.

Dagmar Markechová, 2013. Entropy and mutual information of experiments in the fuzzy case. In: NEURAL NETWORK WORLD. ISSN 1210-0552, Vol. 23, no. 4, (2013), p. 339-349.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

Dagmar Markechová, Abolfaz Ebrahimzadeh, Zahra Eslami Giski, 2017. Logical Entropy of Dynamical SystemsA General Model. In: MATHEMATICS. ISSN 2227-7390, Vol. 5, no. 1 (2017), p. 1-17.

Dagmar Markechová, Peter Vrábel, Beáta Stehlíková, 2017. Metrization Theorem for Uniform Loops with the Invertibility Property. In: MATHEMATICS. ISSN 2227-7390, Vol. 5, no. 2 (2017), art. n. 32.

Dagmar Markechová, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková, 2016. The uniquenesss of a left Haar measure in topological IP-loops. In: Mathematica Slovaca. - ISSN 0139-9918, Vol. 66, no. 5 (2016), p. 1083-1090. IF 0,346. / DOI 10.1515/ms-2016-0205.

Huraj, L., Siládi, V., Škrinárová, J., Bojdová, V., 2013. Towards a VO Intersection Trust Model for Ad hoc Grid Environment: Design and Simulation Results. In: IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 40, No. 2, 2013, p. 53-61

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Anna Tirpáková, Renáta Bartková, Beloslav Riečan, 2017. Probability Theory for Fuzzy Quantum Spaces with Statistical Applications. 1. ed. Sharjah : Bentham Science Publishers, 2017. 190 p. ISBN 978-1-68108-539-5.

Dagmar Markechová, 2013. Fuzzy probability spaces, fuzzy dynamical systems, and entropy. Fuzzy modifications of some concepts of classical probability theory, measure theory, and ergodic theory, 1. vyd. -Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2013. 120 p. ISBN 978-3-659-46334-1