Poď k nám študovať!
STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností


 

Medzinárodná konferencia inkluzívnej pedagogiky STEM predmetov zaujala vyše 100 účastníkov.

V utorok 28. augusta 2018 sa v priestoroch UKF v Nitre na Triede A. Hlinku konala medzinárodná konferencia s názvom: STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností. Konferenciu organizovala UKF v Nitre v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, ČR, ako aktivitu medzinárodného projektu Erasmus+ IncluSMe, číslo projektu 2016-1-DE01-KA203-002910. Hlavným riešiteľom projektu IncluSMe je Vysoká škola pedagogická vo Freiburgu, Nemecko, s ktorou UKF v Nitre začala úspešnú spoluprácu už v roku 2010 projektmi 7RP PRIMAS a Comenius COMPASS.

Medzinárodnej konferencie STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia pripravujúci budúcich učiteľov, cviční učitelia zo základných a stredných škôl, výskumní pracovníci v oblasti environmentalistiky a ekológie a predstavitelia rôznych inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu v uvedenej problematike. Účastníci prišli z deviatich krajín: Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Slovensko a zastupovali spolu šestnásť univerzít. Účastníkov konferencie v úvode privítal dekan FPVaI UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD. a konferenciu pozdravili aj prorektorka UKF doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. a prodekan FPVaI RNDr. Dušan Vallo, PhD.

Nosnými katedrami riešenia projektu IncluSMe sú Katedra matematiky a Katedra ekológie a environmentalistiky FPVaI UKF v Nitre, ktorých pracovníci konferenciu odborne i organizačne pripravili. V rámci odborného programu si účastníci vypočuli tri hlavné prednášky týkajúce sa aktuálnych výstupov projektu IncluSMe v oblastiach: kultúrne aspekty inklúzie, vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v mimoškolských aktivitách a súčasné problémy ekológie vo vyučovaní v kontexte inklúzie kultúrnych odlišností. Ďalšie plenárne prednášky priniesli pohľady na inklúziu na základe rôznych skúseností prednášajúcich či hľadísk prístupu k inklúzii. Jednu z plenárnych prednášok predniesla aj PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. z Ústavu romologických štúdií a prodekanka FSVaZ UKF v Nitre. Veľmi hodnotnou a zaujímavou bola prednáška pani učiteľky Mgr. Zuzany Kijácovej zo ZŠ Výčapy-Opatovce, ktorá sa s účastníkmi konferencie podelila o svoju skúsenosť z vyučovania matematiky detí z kresťanských rodín z Iraku, ktorí do obce prišli v roku 2016. Časť odborného programu konferencie sa niesla pod garanciou prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. a Katedry techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre.

Podobná konferencia sa v rámci projektu IncluSMe bude konať na jar roku 2019 na Univerzite v Nikózii, Cyprus. K aktivitám projektu patria i letné školy pre študentov učiteľstva. Päť študentov ekológie a environmentalistiky sa zúčastnilo letnej školy v júni 2018 v Prahe a v nadchádzajúcom akademickom roku 2018/2019 bude letná škola inkluzívnej pedagogiky vo vyučovaní matematiky organizovaná Univerzitou vo Vilniuse v Litve a zúčastní sa jej skupina piatich študentov učiteľstva matematiky FPVaI UKF v Nitre.

https://inclusme-project.eu/

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., zodpovedná riešiteľka projektu IncluSMe

Program konferencie

Účastníci

Fotogalériu si môžete prezrieť TU. (autor Bc. Ľubomír Balko)

Postery:

IncluSMe_International_Conference_Nitra_2018_Flyer_SK.pdf
IncluSMe_Poster_conference_28_8_Nitra_SK.pdf
IncluSMe_Poster_IO2_SK.pdf
IncluSMe_Poster_IO10_SK.pdf
IncluSMe_Poster_IO11_SK.pdf
IncluSMe_Poster_Summer_School_SK.pdf

Vystúpenia:

Bilek_CZ.pptx
Ceresnikova_SK.pptx
Ceretkova_Bobonova_Bulkova_SK.pptx
Hincová, Viera: Odkaz na prezentáciu: http://prezi.com/hjvglcv_n5o7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Chytry_Rican_CZ.pptx
Kijacova_SK.pptx
Medova_SK.pptx
Molnar_CZ.pptx
Novotna_Jancarikova_CZ.pptx
Zilcher_CZ.pptx