Projekty

Spoluautor národných projektov

Aplikácia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní hudobnej teórie, Projekt č. 003UKF-4/2015

Didaktické postupy vyučovania matematiky na II. stupni ZŠ a v príprave učiteľov s akcentom na prioritné úlohy matematiky vo vzdelávaní v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu, Projekt č. 073UKF-4/2011

Geometria telies v príprave budúcich učiteľov matematiky s dôrazom na aktivizujúci prvok manipulačnej činnosti a aplikačných úloh, Projekt č. 038UKF-4/2011

Diverzifikácia prípravy učiteľov a metodikov predprimárneho a primárneho vzdelávania s dôrazom na prípravu učiteľov z matematiky, Projekt č. 3/7340/09

Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED1, 2, 3), Projekt č. 3/7068/09

Tvorba geometrických predstáv žiaka v mladšom školskom veku a adekvátna príprava učiteľov - elementaristov, Projekt č. 3/6314/08

Učme matematiku na 2. stupni ZŠ zaujímavejšie, učme matematiku aplikovať, Projekt č. 3/4038/06

Nové postupy vo vyučovaní stereometrie na základných a stredných školách s akcentom na rozvoj priestorovej predstavivosti, Projekt č. 3/2321/04

Účasť na projektch Európskeho sociálneho fondu

A-CENTRUM - Centrum Inovatívneho Vzdelávania, Projekt č. OPV-2009/1.2/01-SORO

Compass Project - Common problem solving Strategies as links between mathematics and science, Projekt č. 503635-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP

DynaMAT Comenius Project, Projekt č. 510028-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CMP