Publikácie

Fulier, J. – Ďuriš, V. – Frantová, P.: Systémy počítačovej algebry (CAS) vo vyučovaní matematiky. Nitra, UKF 2007, edícia Prírodovedec č. 260, ISBN 978-80-8094-139-0

Ďuriš, V. – Sovišová, M.: Diofantické rovnice a metódy ich riešenia. Nitra, UKF 2011, edícia Prírodovedec č. 452, ISBN 978-80-8094-896-2

Vallo, D. - Ďuriš, V. - Rumanová, L.: Geometry of Bee Cells Rediscovered, 2014. In. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. ISSN 1933-2823, Vol. 8, no. 3 (2014), p. 178-194.

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Notes on Pythagorean Tetrahedron. 2015, In: Acta Mathematica Nitriensia. ISSN 2453-6083, Vol. 1, no. 1 (2015), online, p. 145-150.

Ďuriš, V.: Výpočet cifier Ludolfovho čísla pomocou metódy Monte Carlo. In: Humanizácia vo vyučovaní matematiky. Nitra, UKF 2004, edícia Prírodovedec č. 137, s. 91-94, ISBN 80-8050-710-4

Ďuriš, V.: Animovanie dvojfarebnej kocky. In: Rozvíjanie priestorovej a geometrickej predstavivosti. Nitra, UKF 2005, edícia Prírodovedec č. 179, s. 55-57, ISBN 80-8050-863-1

Ďuriš, V.: Prečo začleňovať počítačové programy do vyučovania. In: Technológia vzdelávania. Nitra, SLOVDIDAC 2005, č. 6/2005, s. 15-16, ISSN 1335-003X

Ďuriš, V.: Začleňovanie počítačov do vyučovania matematiky. In: Názornosť vo vyučovaní matematiky. Nitra, UKF 2006, edícia Prírodovedec č. 214, s. 155-160, ISBN 80-8094-024-X

Ďuriš, V.: Programový prostriedok NCSS pre štatistické výpočty. In: ACTA MATHEMATICA 9: zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, UKF 2006, edícia Prírodovedec č. 220, s. 333-339, ISBN 80-8094-036-3

Fulier, J. – Ďuriš, V.: O niektorých aspektoch využitia programov počítačovej algebry (CAS) vo vyučovaní matematiky. In: Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky 2. Nitra, UKF 2006, edícia Prírodovedec č. 230, s. 5-14, ISBN 80-8094-057-6

Fulier, J. – Ďuriš, V.: Grafy reálnych funkcií v prostredí MATLAB. In: Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky 2. Nitra, UKF 2006, edícia Prírodovedec č. 230, s. 15-27, ISBN 80-8094-057-6

Ďuriš, V.: Overovanie a porovnávanie algoritmov globálnej optimalizácie vo výpočtovom prostredí MATLAB. In: Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky 2. Nitra, UKF 2006, edícia Prírodovedec č. 230, s. 196-209, ISBN 80-8094-057-6

Ďuriš, V.: Šachové úlohy vo výpočtovom prostredí Matlab®. In ACTA MATHEMATICA 10: zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, UKF 2007, edícia Prírodovedec č. 270, s. 47-52, ISBN 978-80-8094-181-9

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Manipulačná geometria v škole. 2010, In: Nové trendy v matematickom vzdelávaní: zborník vedeckých prác, Nitra, SPU, 2010, ISBN 978-80-522-0413-0, s. 153-158.

Šedivý, O. – Ďuriš, V. – Fulier, J.: Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky. In: SCIENCE – EDUCATION – PRACTICE: International Scientific Conference. Nitra, UKF 2007, ISBN 978-80-8094-203-8

Ďuriš, V. – Šedivý, O. – Fulier, J.: Riešenie problémov vo výpočtovom prostredí Matlab®. In: SCIENCE – EDUCATION – PRACTICE: International Scientific Conference. Nitra, UKF 2007, ISBN 978-80-8094-204-5

Ďuriš, V.: Matematika v prostredí MATLAB. In: Učme aplikovať matematiku: zborník príspevkov z vedeckého seminára. Nitra, UKF 2008, edícia Prírodovedec č. 298, s. 9-13, ISBN 978-80-8094-290-8

Ďuriš, V.: Riešenie niektorých vybraných úloh pre bystré hlavy. In: Didaktické hry a aplikačné úlohy vo výučbe matematiky pre 2. stupeň ZŠ: zborník príspevkov z vedeckého seminára. Nitra, UKF 2008, edícia Prírodovedec č. 311, s. 31-34, ISBN 978-80-8094-346-2

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Extremálne úlohy na rezoch telies. Nitra, UKF 2010, edícia Prírodovedec č. 414, s. 11-18, ISBN 978-80-8094-723-1

Vallo, D., - Ďuriš, V. - Záhorská, J.: Parabola v aplikačných príkladoch a ich aplety v programe GeoGebra. Bratislava, UK 2010, In: Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. - Bratislava, s. 75 - 81, ISBN 978-80-223-2911-8

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Náročnejšie konštrukčné úlohy riešené metódou podobnosti. Recenzent: Ondrej Šedivý, Kitti Vidermanová, 2013, In: Ondrej Šedivý a kol.: Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia, zborník vedeckých prác, 1. vyd., Nitra, UKF, 2013, ISBN 978-80-558-0238-1, s. 68-72.

Vallo, D. - Ďuriš, V. - Záhorská, J.: Specific method how to solve selected stereometry tasks in educational process. 2014, In: Procedia - Social and Behavioral Sciences: proceedings from 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 5th to 8th February 2013 Rome, Italy, ISSN 1877-0428, vol. 116, no. 2 (2014), online, p. 2957-2961.

Rumanová, L. - Vallo, D. - Ďuriš, V.: Some Spatial Competences and Formalism in Solutions of Stereometrical Tasks. 2015, In: Procedia - Social and Behavioral Sciences: WCES-2015, 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, Athens, Greece, ISSN 1877-0428, vol. 197 (2015), online, p. 2320-2324.

Rumanová, L. - Vallo, D. - Ďuriš, V.: Spatial Imagination Development through Planar Section of Cube Buildings in Educational Process. 2015, In: Procedia - Social and Behavioral Sciences: The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, Valletta, 2 June 2015, ISSN 1877-0428, vol. 191 (2015), online, p. 2146–2151.

Rumanová, L. - Vallo, D. - Ďuriš, V.: Didactical Phenomena of Unusual Geometry Tasks in Teaching of Stereometry. 2015, In: Procedia - Social and Behavioral Sciences: WCLTA 2014 - 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague 29-30 October 2014, vol. 186. ISSN 1877-0428, no. 1 (2014), p. 354-358.

Vallo, D., - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Aspects Interactive Software Geogebra in Geometric Construction Tasks. Nitra, UKF 2011, In: Nové trendy v teórii vyučovania matematiky : Dynamický softvér vo vyučovani. Zborník vedeckých prác z vedeckého seminára konaného 1. decembra 2010 na KM FPV UKF v Nitre, s. 65 - 71, ISBN 978-80-8094-853-5

Vallo, D. - Šedivý, O. - Ďuriš, V. - Rumanová, L.: Flexibilné mnohosteny vo výučbe stereometrie. Nitra, UKF 2010, In: Acta Mathematica 13 : zväzok 1 : zborník príspevkov z VIII. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre v dňoch 16. - 17. septembra 2010, s. 271-275, ISBN 978-80-8094-781-1

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Geometrie včelej bunky. Nitra, UKF 2010, edícia Prírodovedec č. 414, s. 19-22, ISBN 978-80-8094-723-1

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Objavujeme sieť štvorstena. Nitra, UKF 2011, In: Acta Mathematica 14 : zborník príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre v dňoch 22. - 23. septembra 2011, s. 231 - 236, ISBN 978-80-8094-958-7

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Niekoľko námetov pre prácu so sieťami telies. Žilina, Edis 2011, In: 43. konferencia slovenských matematikov : zborník abstraktov z 43. konferencie slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom, 1. - 4. december 2011., s. 48, ISBN 978-80-554-0454-7

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Vizualizácia vo výučbe matematiky – koncept percentuálneho počtu. Nitra, UKF 2012, In: Acta Mathematica 15 : zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre dňa 13. septembra 2012, s. 173 - 178, ISBN 978-80-558-0135-3

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Geometria včelej bunky. 2010, In: Ondrej Šedivý, Kitti Vidermanová, Dušan Vallo: Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv, zborník vedeckých prác pracovníkov a doktorandov Katedry matematiky FPV UKF v Nitre, Nitra, UKF, 2010, ISBN 978-80-8094-723-1, s. 19-22.

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Dôkazy vo výučbe geometrie s podporou DGS. Recenzent: Gabriela Pavlovičová, Soňa Švecová, 2013, In: Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky, editor Kitti Vidermanová, Lucia Rumanová, zborník vedeckých príspevkov zo seminára organizovaného Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s GeoGebra Inštitútom v Nitre dňa 27. septembra 2013, 1. vyd., Nitra, UKF, 2013, ISBN 978-80-558-0471-2, s. 63-68.

Šedivý, O. - Ďuriš, V.: Neurodidactics and mathematics education. Recenzent: Jozef Fulier, Jan Chvalina, 2013, In: Acta Mathematica 16, zborník príspevkov z 11. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre dňa 27. júna 2013 pod záštitou dekana prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. pri príležitosti 20. výročia konštituovania Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Editor Ondrej Šedivý, Dušan Vallo, Kitti Vidermanová, 1. vyd., Nitra, UKF, 2013, ISBN 978-80-558-0365-4, s. 197-202.

Záhorská, J. - Ďuriš, V. - Vallo, D.: Matematické kompetencie študentov pri nástupe na vysokoškolské štúdium. Recenzent: Jaromír Baštinec, Jaroslav Beránek, 2014, In: 8. didaktická konferencia : zborník príspevkov z 8. didaktickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15.4.2014 v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Váhom, DTI, 2014, ISBN 978-80-89732-01-2, s. 210-217.

Vallo, D. - Ďuriš, V.: Notes on Solution of Apollonius Problem. Recenzent: Jaroslav Beránek, Soňa Čeretková, 2014, In: Acta Mathematica 17, Conference Proceedings of international conference 12th Mathematical Conference in Nitra held under the auspices of the dean of Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., editor Ondrej Šedivý a kol., 19 June 2014, Nitra, Slovakia, 1. vyd., Nitra, UKF, 2014, ISBN 978-80-558-0613-6, s. 181-188.

Vallo, D. - Ďuriš, V. - Rumanová, L.: Rovinné rezy kockových telies pomocou Cabri 3D. Recenzent: Jaromír Baštinec, Jaroslav Beránek, 2014, In: 8.didaktická konferencia, zborník príspevkov z 8.didaktickej konferencie s madzinárodnou účasťou konanej dňa 15.4.2014 v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Váhom, DTI, 2014, ISBN 978-80-89732-01-2, s. 197-203.

Vallo, D. - Rumanová, L. - Záhorská, J. - Vidermanová, K. - Barcíková, E. - Klepancová, M. - Ďuriš, V.: Niektoré činnostné a manipulačné aktivity vo výučbe geometrie. 2012, In: Zborník abstraktov z 44.konferencie slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom v dňoch 22. 11. - 25. 11. 2012, Žilina, Žilinská univerzita, 2012, ISBN 978-80-554-0605-3, s. 38-39.

Vallo, D. - Záhorská, J. - Ďuriš, V.: Dynamický geometrický softvér a výučba geometrie. 2015, In: 47. konferencia slovenských matematikov, zborník abstraktov z konferencie, 26. - 29. november 2015, Jasná pod Chopkom, Žilina, ŽU, 2015, ISBN 978-80-554-113-5-4, s. 38-38.

Ďuriš, V.: preklad: The development of stereophonic sound in Slovakia. Bratislava, STU 2011, In: Journal of electrical engineering, autor: Brezina, P. s. 370 - 374, Zv. 62, č. 6 (2011), ISSN 1335-3632