Vzdelanie

2001 – 2006: Fakulta prírodných vied (odbor MATEMATIKA-INFORMATIKA), Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra (prospel s vyznamenaním, priznaný akademický titul "magister"), názov obhájenej diplomovej práce: "Využitie matematiky pri tvorbe rozvrhu hodín"

2006 – 2009: Fakulta prírodných vied (odbor Teória vyučovania matematiky), Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra (priznaný akademický titul "doktor filozofie"), názov obhájenej dizertačnej práce: "Moderné prvky vo vyučovaní miery v geometrii"

2005: Výmenné štúdium európskeho vzdelávacieho programu mobility študentov a učiteľov SOCRATES/ERASMUS, Katedra informatiky a počítačov, Prírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava (5 mesiacov)

2007: Rigorózna skúška v odbore matematika (prospel , priznaný akademický titul "doktor prírodných vied"), názov obhájenej rigoróznej práce: "Algoritmizácia vo výpočtovom prostredí Matlab"